• Δορυφορικό Συμπόσιο Επιστημών Υγείας 1999, σχετικά με την ομοιοπαθητική ιατρική.
Δορυφορικό Συμπόσιο Επιστημών Υγείας 1999, σχετικά με την ομοιοπαθητική ιατρική.
  • Η Ομοιοπαθητική ιατρική είναι μία διαφορετική φιλοσοφική – θεραπευτική – διαγνωστική προσέγγιση στα πλαίσια της Ιατρικής.
  • Το δίλημμα «Κλασσική Ιατρική ή Ομοιοπαθητική» είναι τεχνητό και δεν υφίσταται. Η κλασσική Ιατρική και η Ομοιοπαθητική αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο πάντα την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του ασθενούς.
  • Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή έμμεσες βλάβες από την χρήση ομοιοπαθητικών σκευασμάτων.
  • Πρέπει, ιδαίτερα στην Ομοιοπαθητική να διασφαλισθεί η ποιότητα εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
  • Η άσκηση της Ομοιοπαθητικής πρέπει να γίνεται μόνο από καλά εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους ιατρούς.
  • Η Ομοιοπαθητική σημειώνει σταθερά και παγκόσμια μία ανοδική πορεία. Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει σε όλα σχεδόν τα κράτη τουλάχιστον της ΕΕ επίσημη κρατική αποδοχή, θεσμοθέτηση και πανεπιστημιακή διδασκαλία της Ομοιοπαθητικής.
  • Η Ομοιοπαθητική πρέπει στον κατάλληλο χρόνο με ανάλογη προετοιμασία να εισαχθεί σε κρατικά νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια.